Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmöte föredragningslista
2020-02-29 18:08

Årsmöte SBK, 21/3 2020

Plats Sundsvalls budoklubb

Tid kl 13


 Förslag till föredragningslista


  1. Mötets öppnande
  2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
  6. Godkännande av föredragninslista
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/års-

     -bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt

      sektionernas årsberättelse

8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året

9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för året

10) Fastställande av medlemsavgifter

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 

      ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

12) Behandling av inkomna motioner

13) Val av: 

       Kassör 2 år

       Ledamot -Aikido 2 år

       Ledamot-BJJ 2 år

       Ledamot-Jujutsu 2 år

       Suppleant-MMA 1år

       Suppleant-Jujutsu 1 år

        Suppleant-BJJ 1 år

        Suppleant- Aikido 1 år

        Suppleant-Karate 1 år

        Revisor 1 år

        Revisor 1 år

        Valberedning-Karate 1 år

        Valberedning-Jujutsu 1 år

        Valberedning-BJJ 1 år

        Valberedning-MMA 1 år

        Valberedning-Aikido 1 år

        Representant för kraftsportsalliansen 1 år

        Representant för budo/kampsportsförbundet nedre

        norrland 1 år

14) Övriga frågor

15) Mötet avslutasNyhetsarkiv
Årsmöte 20202020-02-29 16:30
Valberedningens Förslag2020-02-29 16:25
Terminsstart 15/1 - 202020-01-06 14:35
Osu2020-01-05 19:26